P. CONTRACTANT
El termini de presentació de les ofertes és de 15 dies des del mateix dia de publicació, per tant, el dia 29/11/2017.