Graduat d'ESO


CONVOCATÒRIA ANUAL DE LES PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Informació
Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria dirigida a aquell alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.
És d’aplicació a tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:
  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 quan tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment.
  • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Les inscripcions s'han de fer de l'1 al 14 de febrer a la secretaria del centre on l'alumne/a ha estat matriculat/da de 4rt d'ESO per última vegada.
Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, o bé que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Calendari
Entre l’1 i el 14 de febrer
Inscripció
Entre el 27 de febrer i l’1de març
El centre publica al tauler d’anuncis el calendari de les proves i les llistes de les persones admeses i excloses.
Entre el 2 i el 6 de març
Reclamacions
Durant el mes de març
Es realitzen les proves.

CALENDARI DE LES PROVES - MARÇ 2019

Les proves es realitzaran al departament d’electricitat

HORA
DIMARTS 26 DE MARÇ
9.00
Economia (Mar Sánchez)
DNI ... 122E
10.00
Ciències 3r ESO (Ángeles Morales)
DNI ... 122E
11.00
Descans
(han de sortir del centre)
11.30
Socials (Robert Aceña)
DNI ... 122E
12.30
Català (Núria Reverter)
DNI ... 122E


Continguts i criteris d’avaluació mínims
Els continguts i criteris d’avaluació mínims són els recollits al DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Podeu obtenir més informació a la secretaria del centre o consultar als caps de departament de cadascuna de les matèries pendents.

====================================================================