GRADUAT D'ESO



CONVOCATÒRIA ANUAL DE LES PROVES PER A
L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT
EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Informació
Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
dirigida a aquell alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.
És d’aplicació a tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació secundària
obligatòria.

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits
següents:
  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2016 o 2017.

  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018. També hi pot concórrer l’alumne/a que
    faci els 17 anys l’any 2018 quan tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre
educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que
sigui esportista d'alt rendiment.
  • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc
    matèries suspeses.

Inscripció
Les inscripcions s'han de fer de l'1 al 14 de febrer a la secretaria del centre on l'alumne/a ha estat
matriculat/da de 4rt d'ESO per última vegada.
Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir
4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant
un PQPI, o bé que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya,
sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Calendari
Entre l’1 i el 14 de febrer
Inscripció
Entre el 27 de febrer i l’1de març
El centre publica al tauler d’anuncis el calendari de les proves i
les llistes de les persones admeses i excloses.
Entre el 2 i el 6 de març
Reclamacions
Durant el mes de març
Es realitzen les proves.


Continguts i criteris d’avaluació mínims
Els continguts i criteris d’avaluació mínims són els recollits al Reial Decret 1631/2006, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària
obligatòria, annex II.

Podeu obtenir més informació a la secretaria del centre o consultar als caps de departament de
cadascuna de les matèries pendents.


====================================================================

LLISTAT D'AMESOS

CALENDARI D'EXÀMENS