GRADUAT D'ESO


CONVOCATÒRIA ANUAL DE LES PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Informació
Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria dirigida a aquell alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.
És d’aplicació a tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:
  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 quan tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment.
  • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Les inscripcions s'han de fer de l'1 al 14 de febrer a la secretaria del centre on l'alumne/a ha estat matriculat/da de 4rt d'ESO per última vegada.
Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, o bé que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Calendari
Entre l’1 i el 14 de febrer
Inscripció
Entre el 27 de febrer i l’1de març
El centre publica al tauler d’anuncis el calendari de les proves i les llistes de les persones admeses i excloses.
Entre el 2 i el 6 de març
Reclamacions
Durant el mes de març
Es realitzen les proves.

Continguts i criteris d’avaluació mínims
Els continguts i criteris d’avaluació mínims són els recollits al DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Podeu obtenir més informació a la secretaria del centre o consultar als caps de departament de cadascuna de les matèries pendents.

====================================================================