Escola de vela


ACTIVITAT EXTRAESCOLAR: ESCOLA DE VELA

Benvolgudes famílies,

Des del  Club Marítim de Torredembarra (organitzador) se’ns planteja l’activitat extraescolar de l’ESCOLA DE VELA per l’alumnat d’ESO.
L’activitat es realitzarà en 6 sessions, els dissabtes. L’horari serà de 10 a 13 hores. Dates: 27 d’abril, 4, 11, 18, 25 de maig i 8 de juny.
Els participants coneixeran i practicaran les diferents modalitats d’embarcació: Làser Pico, Windsurf, Paddle Surf (SUP) o Kayak.
El monitoratge es troba a càrrec del Club Marítim i la ratio de participants és d’ 1 monitor cada 10 alumnes.
El valor real de l’activitat és de 80€. El nostre institut disposa d’una subvenció del Pla Català de l’Esport, PCE. Això permet que l’alumnat només hagi d’abonar 40€.
El preu de l’activitat cobreix:
- Classes de Vela amb instructor
- Assegurança Nàutica, tramitada a través de la Federació Catalana de Vela.
- Material: embarcacions, armilles salvavides, neoprens i la resta de material necessari per a una navegació segura.
- Embarcació a motor, pneumàtica per als monitors.
En cas de no poder realitzar l’activitat per mal temps, el Club Marítim proporcionarà, en la mesura del possible, una nova data per recuperar l’activitat.
Les places són limitades: 20. Aquestes seran cobertes per rigorós ordre de pagament.
Els alumnes interessats han de sol·licitar el full de pagament al professor d’Educació Física.
Altres informacions que s’han de tenir en compte:
- Els desplaçament fins a les instal·lacions va a càrrec de les famílies.
- L’institut es reserva el dret de la participació dels alumnes en funció del seu comportament escolar i resultats acadèmics.

ÚLTIM DIA DE PAGAMENT: 25 DE MARÇ DE 2019

Departament d’Educació Física
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES          CURS 2018-2019


ACTIVITAT :
ESCOLA DE VELA
CURS/GRUP:
ESO
OBJECTIUS DIDÀCTICS: Descoberta de les possibilitats de la pràctica de l’activitat física en els diferents medis naturals. Conèixer les normes de seguretat i mesures preventives en el medi marí I adquirir coneixement de les diferents modalitats d’embarcacions.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ: DISSABTES (27 d’abril al 8 de juny),
                                                    CLUB MARÍTIM DE TORREDEMBARRA

ORGANITZACIÓ ACTIVITAT: Club Marítim de TorredembarraRESPONSABLE ACTIVITAT:
Club Marítim de Torredembarra


PUNT DE SORTIDA:    Club Marítim

HORA: 10

PUNT DE TORNADA:  Club Marítim

HORA: 13

MITJÀ DE TRANSPORT: mitjans propis

PREU PER ALUMNE/A:  40 €


OBSERVACIONS:
 
 INCLUSIÓ DE TEMPS LLIURE PER A L’ALUMNAT :
PAGAMENT BANCARI: BBVA/Caixa Catalunya ES68 0182 4395 5502 0022 3716
DATA LÍMIT DE PAGAMENT:  25 de març de 2019

EL CENTRE ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LAR LA SORTIDA SI NO HI HA UN NOMBRE SUFICIENT D’ALUMNES PARTICIPANTS.
.....................................................................................................................................................

 

AUTORITZACIÓ SORTIDA:  ESCOLA DE VELA,

       Club Marítim de Torredembarra, 27 d’abril al 8 de juny del 2019NOM DE L’ALUMNE/-A:

CURS/GRUP:

EN/NA

(com a pare/mare/tutor/-a de l’alumne/a)

DNI:

Telèfon pares:IMPORTANT MARQUEU LA CASELLA CORRESPONENT:
 

El meu fill/a SAP NEDAR correctament              
 

El meu fill/a NO sap nedar
 

El meu fill/a TÉ DIFICULTATS per nedar

..................................... , a  ........ de.................. del 2019
                                                           

Signatura del pare/mare/tutor/-a
ENTREGAR AQUESTA AUTORITZACIÓ AL PROFESSOR D’EDUCACIÓ FÍSICA+RESGUAR DEL REBUT: abans del 25 de març de 2019