diumenge, 12 de febrer de 2017

SERVEI DE RECONEIXEMENT I ASSESSORAMENT

L’Institut Ramon de la Torre obre una nova convocatòria amb  la inscripció al Servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu
Aquest servei s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.
El servei d’assessorament té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.
Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.
Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme. L’informe d’assessorament, és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
El servei d’assessorament és individual i en els centres que depenen del Departament d’Ensenyament té un cost determinat pel preu públic de 60,00€, sent aplicables les bonificacions i exempcions que determina la normativa vigent.
El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral (superior a 2 anys) o en activitats socials, s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.
La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.
Totes les persones interessades podran trobar més informació al blog del centre: http://www.institutramondelatorre.org i al  blog: http://irdtfp.blogspot.com.es/

També poden enviar correu electrònic sol·licitant informació: irdtfp@gmail.com