dijous, 14 de febrer de 2013

PROVES LLIURES OBTENCIÓ GESO

Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria dirigida a aquell alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.
Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:
  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2011 o 2012.
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2013. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2013 quan tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. 
  • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.   
CALENDARI:
  1. INSCRIPCIÓ: de l'1 al 14 de febrer a la secretaria del centre.
  2. LLISTES D'ADMESOS: entre el 15 i el 27 de febrer.
  3. PROVES: mes de març.


HORA
DIMARTS 19/3/2013
DIJOUS 21/3/2013
9-10
Català

10-11
Matemàtiques

11:30-12:30
Ed. Etico-cívica
Física i Química
Castellà
12:30-13:30
Biogeologia
Anglès